หน่วยงานในสังกัด

ฝ่ายอำนวยการ

  • งานธุรการคดีวินัยและสวัสดิการ
  • งานการฝึกและวิชาการ
  • งานแผนงานและงบประมาณ
  • งานการเงินและส่งกำลังบำรุง

ฝ่ายปฏิบัติการ

  • กองร้อย 2- 5
  • ฝ่ายเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

ฝ่ายสนับสนุน

  • กองร้อยที่ 1