หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2562

หน่วยตำรวจ ระดับ กองกำกับการ

•ชื่อหน่วย กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน .
•ชื่อผลงาน หน่วยงานต้นแบบที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฎิบัติงาน
• ที่อยู่ เลขที่ 1019 หมู่ 10 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
•โทรศัพท์ 0 4531 1687
• พันตำรวจเอก ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์ ผู้กำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็น ผู้บังคับหน่วย
• นำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการทำงาน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น
• ผู้ร่วมงานสามารถอธิบายการทำงานโดยใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้